پایگاه خبری 2000 یک موتور جستجوگر اینترنتی است و هیچ دخالت انسانی در دریافت و چینش اخبار وجود ندارد.

خاطرات حسن روحانی: بعد امام فرمود: حکومت سلطنتی غیرعقلانی و غیرقانونی است. برفرض که ملت به یک نفر رأی داده باشد، مگر مردم می توانند برای نسل های بعد هم تصمیم بگیرند. برای اولین بار بود که دیدم امام عليه ملی گراها و توده ای ها موضع گیری تندی کردند. على الظاهر امام احساس می کند این گروه ها دارند تبدیل به مشکل اصلی می شوند.