پایگاه خبری 2000 یک موتور جستجوگر اینترنتی است و هیچ دخالت انسانی در دریافت و چینش اخبار وجود ندارد.

فرهنگ > موسیقی و تجسمیتهران- ایرنا- دومین شمارۀ فصلنامۀ پوشه با مدیرمسئولی مهسا طهرانی با موضوع نقاشی و آموزش زنان منتشر شد. در این شماره فراز و نشیب‌های حضور زنان در عرصه هنر نقاشی در مواجهه با جامعه و تاریخ هنر ایران مورد مطالعه قرار گرفته است.